Προϊόντα

ΜΕΝΟΥ

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Αγαπητοί πελάτες και επιχειρηματικοί εταίροι,

Το έγγραφο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Εν όψει της νέας νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το παρόν κείμενο καταρτίστηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 2016/679 από τις 27 Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (GDPR).

Για λόγους σαφήνειας, το κείμενο επεξεργάζεται υπό μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Τις πληροφορίες θα τις μάθετε με την ακόλουθη σειρά:

 1. Ποιος είναι διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων;
 2. Για ποιον σκοπό χρειαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα
 3. Ποιοι είναι οι νόμιμοι τίτλοι για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων;
 4. Πώς αποκτήθηκαν τα προσωπικά δεδομένα;
 5. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργάζονται;
 6. Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;
 7. Θα μεταβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σε κάποιον άλλον;
 8. Θα μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό;
 9. Πόσο καιρό θα αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα;
 10. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και πώς μπορείτε να τα εφαρμόσετε;
 11. Αξιολογούνται τα προσωπικά δεδομένα αυτόματα;

Σας προβάλλουμε τις βασικές πληροφορίες, που είμαστε ως διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων υποχρεωμένοι να παρέχουμε.

Σε περίπτωση οποιονδήποτε ερωτήσεων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μη διστάζετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

1 Ποιος είναι διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων;

Διαχειριστής είναι το πρόσωπο, το οποίο μόνο του ή μαζί με άλλους καθορίζει τους σκοπούς και αποφασίζει, με ποιόν τρόπο τα προσωπικά δεδομένα θα επεξεργάζονται.

Διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων είναι η εταιρεία:

MAGSY, s.r.o., Holešovská 457, 763 16 Fryšták, Τσεχική Δημοκρατία

Με τον διαχειριστή μπορείτε να επικοινωνήσετε στην e-mail διεύθυνση: magsy@magsy.cz

2 Για ποιον σκοπό χρειαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα

Ο διαχειριστής επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για:

 • την εξασφάλιση της σύναψης και της επακόλουθης εκπλήρωσης της συμβατικής υποχρέωσης μεταξύ του διαχειριστή και εσάς (άρθ. 6 παρ. 1 στοιχ. b) του GDPR). Από τέτοιο είδους σχέση προκύπτουν άλλες έννομες υποχρεώσεις (άρθ. 6 παρ. 1 στοιχ. c) του GDPR).
 • για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων (άρθ. 6 παρ. 1 στοιχ. f) του GDPR), των οποίων είναι ιδίως οι σκοποί του μάρκετινγκ. Προκειμένου ώστε ο διαχειριστής να μπορέσει όσο το καλύτερο να προσαρμόσει τις επιχειρηματικές του ενημερώσεις των προϊόντων και τις υπηρεσίες του στις ανάγκες σας, χρειάζεταιγι΄ αυτόν τον σκοπό επεξεργασίας, να λάβει τη σαφή συγκατάθεσή σας (άρθ. 6 παρ. 1 στοιχ. a) του GDPR).

Η παροχή των προσωπικών δεδομένων στον διαχειριστή είναι γενικά μια έννομη και συμβατική απαίτηση. Όσον αφορά την παροχή των προσωπικών δεδομένων για σκοπούς του μάρκετινγκ, το οποίο δεν συνιστά εκπλήρωση της συμβατικής και έννομης υποχρέωσης του διαχειριστή, απαιτείται από σας έγκριση. Εάν δεν χορηγήσετε στον διαχειριστή την άδεια για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για σκοπούς του μάρκετινγκ, αυτό δεν σημαίνει, ότι ο διαχειριστής θα αρνηθεί ως εκ τούτου να σας προσφέρει το προϊόν ή την υπηρεσία του βάσει της σύμβασης.

3 Ποιοι είναι οι νόμιμοι τίτλοι για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων;

 • Εκπλήρωση της σύμβασης: η σύνταξη της προσφοράς, η παράδοση των αγαθών, η τήρηση της εγγύησης των αγαθών και η εξόφληση της απαίτησης
 • Νομικό καθήκον: αρχειοθέτηση των λογιστικών εγγράφων, κατοχή εγγύησης αγαθών και εξόφληση των απαιτήσεων
 • Έννομο συμφέρον: εξασφάλιση υπηρεσιών, μάρκετινγκ, προστασία της επιχειρηματικότητας και της περιουσίας.
 • Συγκατάθεση: αποστολή καινοτομιών, εκπτωτικών δράσεων κ.λπ.

4 Πώς αποκτήθηκαν τα προσωπικά δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα ο διαχειριστής τα έλαβε απευθείας από σάς, ειδικά από τα συμπληρωμένα έντυπα, την αμοιβαία επικοινωνία ή από τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί. Εξάλλου, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν επίσης να προέρχονται από τις δημόσιες διαθέσιμες πηγές, τα μητρώα και τις καταγραφές, π.χ. από το εμπορικό μητρώο, το μητρώο οφειλετών, των επαγγελματικών μητρώων, κ.λπ. Επιπλέον ο διαχειριστής θα μπορούσε να αποκτήσει τα προσωπικά δεδομένα από τρίτους, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι για την πρόσβαση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και με τους οποίους συνεργάζεται και επιπλέον από τις πληροφορίες του διαδικτύου, που έχετε τοποθετήσει ο/η ίδιος/ια.

5 Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργάζονται;

Για την εξασφάλιση της ικανοποίησής σας από την κανονική εκπλήρωση της δέσμευσης, για την εξασφάλιση των νόμιμων υποχρεώσεων, για την εξασφάλιση της εξατομικευμένης προσφοράς των αγαθών και των υπηρεσιών του διαχειριστή και για τους άλλους προαναφερόμενους στόχους, ο διαχειριστής επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

 • βασικά στοιχεία ταυτοποίησης – όνομα, επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση.
 • στοιχεία επικοινωνίας – αριθμός τηλεφώνου και e-mail διεύθυνση.
 • ιστοσελίδα, από την οποία ο επισκέπτης επισκέφθηκε την ιστοσελίδα της εταιρείας MAGSY.
 • IP-διεύθυνση.
 • ημερομηνία πρόσβασης και χρόνος πρόσβασης.
 • ενδεχόμενη ερώτηση του επισκέπτη.
 • στοιχείο για το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή του επισκέπτη της ιστοσελίδας.

6 Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

Η νομιμότητα της επεξεργασίας παρέχεται από το άρθρο 6, παράγραφος 1 του GDPR, σύμφωνα με την οποία η επεξεργασία είναι νόμιμη, εφόσον είναι αναγκαία για την εκπλήρωση της σύμβασης, για την εκπλήρωση της νομικής υποχρέωσης του διαχειριστή, για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων του διαχειριστή ή η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσης που μας δώσατε.

7 Θα μεταβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σε κάποιον άλλον;

Στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν πρόσβαση οι υπάλληλοί μας και οι ακόλουθεςσυνεργασθείσες εταιρείες:

 • το εξωτερικό λογιστικό γραφείο
 • ο αρμόδιος μεταφορέας
 • οι διαχειριστές των συστημάτων IT πληροφορικής

Με όλους αυτούς τους συνεργάτες και τις εταιρείες έχουμε συνάψει σύμβαση, η οποία τους δεσμεύει να χειρίζονται τα επιδιδόμενα προσωπικά δεδομένα έτσι, όπως απαιτείται από τον κανονισμό του GDPR.

Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει επίσης να τα παρέχουμε στο πλαίσιο των νομικών υποχρεώσεων σε κρατικές αρχές, π.χ. στις φορολογικές αρχές, στα δικαστήρια, στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου (αρχές ποινικής δίωξης) ή στις εποπτικές αρχές κεφαλαιαγοράς.

8 Θα μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό;

Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα μεταφέρουμε σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

9 Πόσο καιρό θα αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα θα τα αποθηκεύουμε μόνο για τη χρονική περίοδο, που είναι απαραίτητη για το σκοπό της επεξεργασίας τους. Μετά από το χρονικό αυτό διάστημα, τα δεδομένα θα καθίστανται ανώνυμα ή θα απορρίπτονται με ασφάλεια και αμετάκλητα, ώστε να αποφύγει η κατάχρησή τους.

10 Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και πώς μπορείτε να τα εφαρμόσετε;

Προσπάθεια του διαχειριστή είναι ώστε η επεξεργασία των δεδομένων σας να διεξάγεται κανονικά και ιδίως με ασφάλεια. Εσάς σας εγγυώνται τα δικαιώματα που περιγράφονται στο άρθροαυτό, τα οποία μπορείτε να τα διεκδικήσετε στον διαχειριστή.

Τα δικαιώματά σας μπορείτε να τα διεκδικήσετε με γραπτό αίτημα στην e-mail ή στη διεύθυνση αλληλογραφίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Όλες τις ανακοινώσεις και τις δηλώσεις σχετικά με τα ασκούμενα δικαιώματά σας ο διαχειριστής τα παρέχειδωρεάν. Εάν η αίτηση σας είναι προδήλως αβάσιμη ή δυσανάλογη, ιδίως διότι επαναλαμβάνεται, ο διαχειριστής δικαιούται να λογαριάσει εύλογο τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τις διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών. Σε περίπτωση επανειλημμένης άσκησης της αίτησης για την παροχή αντιγράφων των επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων, ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα για το λόγο αυτό να λογαριάσει αντίστοιχο τέλος για τα διοικητικά έξοδα.

Την έκφραση και, κατά περίπτωση, την ενημέρωση για τα ληφθέντα μέτρα οδιαχειριστής θα σας την χορηγήσει χωρίς καθυστέρηση, αλλά το αργότερο εντός ενός μηνός. Ο διαχειριστής δικαιούται σε περίπτωση ανάγκης και λόγω της πολυπλοκότητας και του αριθμού των αιτήσεων να την παρατείνει για δύο μήνες,. Για την επέκταση συμπεριλαμβανομένων των λόγων ο διαχειριστής θα σας ενημερώσει.

10.1 Δικαίωμα ενημέρωσης για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Δικαιούστε πληροφορίες από τον διαχειριστή, εάν τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται ή όχι. Εάν τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται , δικαιούστε πληροφορίες από τον διαχειριστή, ιδίως για την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του διαχειριστή, τον αντιπρόσωπό του και, κατά περίπτωση, τον εντεταλμένο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, για τους σκοπούς επεξεργασίας, για τις κατηγορίες των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες των αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για τους δικαιούχους διαχειριστές, για τον κατάλογο των δικαιωμάτων σας, για τη δυνατότητα επικοινωνίας με το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για την πηγή των επεξεργαζόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και την κατάταξη.

Εάν ο διαχειριστής επιθυμεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο αποκτήθηκαν, θα σας παρέχει πριν από την αναφερόμενη επεξεργασία πληροφορίες για τον διαφορετικό αυτό σκοπό και άλλες σχετικές πληροφορίες.

Οι πληροφορίες που σας παρέχονται στα πλαίσια του δικαιώματος αυτού περιέχονται ήδη στο κείμενοαυτό. Αυτό όμως δεν εμποδίζει να ζητήσετε γι΄ αυτά ξανά.

10.2 Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα

Δικαιούστε πληροφορίες από τον διαχειριστή, εάν τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται ή όχι και αν ναι, έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των θιγμένων προσωπικών δεδομένων, τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες των αποδεκτών, τον χρόνος αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων, πληροφορίες για τα δικαιώματά σας (δικαιώματα να ζητήσετε από τον διαχειριστή διόρθωση ή διαγραφή, περιορισμό της επεξεργασίας, να αντιταχτείτε στην εν λόγω επεξεργασία), για το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στο Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, πληροφορίες για την πηγή των προσωπικών δεδομένων, πληροφορίες σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και την κατάταξη και πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποιούμενη διαδικασία, καθώς και τη σημασία και τις συνέπειες αυτής της επεξεργασίας για σάς, πληροφορίες και εγγυήσεις σε περίπτωση μεταβίβασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνείς οργανισμούς. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφα των επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, με το δικαίωμα απόκτησης αυτού του αντιγράφου δεν πρέπει να θίγουν τα δικαιώματα και η ελευθερία των άλλων προσώπων.

10.3 Δικαίωμα διόρθωσης

Εάν, για παράδειγμα, έχει συμβεί αλλαγή της διαμονής σας, του αριθμού τηλεφώνου ή άλλης πραγματικότητας, η οποία θεωρείται ως προσωπικό δεδομένο, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον διαχειριστή να διορθώσει τα επεξεργαζόμενα προσωπικά δεδομένα. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα για τη συμπλήρωση των ατελών προσωπικών δεδομένων, και με την παροχή πρόσθετης δήλωσης.

10.4 Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)

Σε ορισμένες καθορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον διαχειριστή να διαγράψει τα προσωπικά σας στοιχεία. Μεταξύ των τέτοιων περιπτώσεων ανήκει για παράδειγμα, το γεγονός, ότι τα επεξεργαζόμενα δεδομένα για τους αναφερόμενους σκοπούς δεν χρειάζονται. Ο διαχειριστής θα διαγράψει αυτόματα τα προσωπικά σας δεδομένα μετά την ημερομηνία αναγκαιότητας, αλλά μπορείτε να απευθυνθείτε σ΄ αυτόν με αίτησή σας οποτεδήποτε. Το αίτημά σας υπόκεινται μετά σε ατομική αξιολόγηση (και παρά του δικαιώματος σας διαγραφής, ο διαχειριστής μπορεί να έχει υποχρέωση ή έννομο συμφέρον να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα) και για την εκτέλεσή της θα ενημερωθείτε λεπτομερώς.

10.5 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Ο διαχειριστής επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο. Ωστόσο, εάν θεωρείτε, ότι ο διαχειριστής π.χ. υπερβαίνει τους καθορισμένους σκοπούς, για τους οποίους τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζεται, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα, τα προσωπικά σας δεδομένα να επεξεργάζονται αποκλειστικά για τους ποιο αναγκαίους έννομους λόγους ή τα προσωπικά σας δεδομένα να κλειδωθούν. Το αίτημά σας στη συνέχεια υποβάλλεται σε ατομική αξιολόγηση και για την εκτέλεσή της θα ενημερωθείτε λεπτομερώς.

10.6 Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

Εάν επιθυμείτε, ο διαχειριστής να παρέχει τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλον διαχειριστή, ή σε άλλη εταιρεία, ο διαχειριστής θα διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα στην κατάλληλη μορφή, στον φορέα που έχετε ορίσει, εκτός εάν δε θα το εμποδίζουν νόμιμα ή άλλα σημαντικά εμπόδια.

10.7 Δικαίωμα αντίταξης και αυτοματοποιημένης ατομικής απόφασης

Εάν διαπιστώσετε ή μόνον πιστεύετε, ότι ο διαχειριστής επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σε αντίθεση με την προστασία της ιδιωτικής και προσωπικής ζωής σας ή σε αντίθεση με τηνομοθεσία (υπό τον όρο, ότι τα προσωπικά δεδομένα ο διαχειριστής τα επεξεργάζεται βάσει του δημόσιου ή έννομου ενδιαφέρον, ή επεξεργάζονται για σκοπούς του άμεσου μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου την κατάταξη, ή για στατιστικούς σκοπούς ή για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής σημασίας), μπορείτε να απευθυνθείτε στον διαχειριστή και να τον ζητήσετε την εξήγηση ή την αφαίρεση της επιβλαβής κατάστασης.

Την αντίρρηση μπορείτε επιπλέον να την προβάλλετε και απευθείας έναντι την αυτόματη λήψη αποφάσεων και την κατάταξη.

10.8 Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στο Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Μπορείτε οποτεδήποτε να απευθύνετε με την προώθηση ή την καταγγελία σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στην αρμόδια εποπτική αρχή.

10.9 Δικαίωμα απόσυρσης συγκατάθεσης

Την συγκατάθεσή σας με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων έχετε το δικαίωμα οποτεδήποτε να την ακυρώσετε. Εκτελέστε το με γραπτό αίτημα αποσταλμένο είτε στην e-mail διεύθυνση ή στη διεύθυνση ταχυδρομικής αλληλογραφίας αναφερόμενη στην παράγραφο 1.

11 Αξιολογούνται τα προσωπικά δεδομένα αυτόματα;

Τα προσωπικά δεδομένα δεν αξιολογούνται αυτόματα και δεν χρησιμοποιούνται για την κατάταξη ή για την αυτόματη λήψη αποφάσεων στον τομέα του μάρκετινγκ του διαχειριστή.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram